ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកសិកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Cambodia has a great potential for agriculture. We believe in precision agriculture for high yield production of food. To achieve that, we also believe in the smart iOT solution. We focus on practical tools and readily available resources to implement smart farming in Cambodia.

Our Mission

Starting with our focus group. One project and one farm at a time. We’ll make iOT product is the tool of the trade for all agricultural farms

Our Vision

Our vision is to make affordable smart iOT solution available for all kind of farms in Cambodia.

ប្រព័ន្ធផ្សេងៗ

ប្រភេទប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

“ប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៅតាមប្រភេទកសិដ្ធាន និងទំហំ ព្រមទាំងតំរូវការជាក់ស្តែង។ ជាភាសាខ្មែរ និងងាយស្រួលប្រើ ព្រមទាំងអាចបញ្ជាបានតាមទូរស័ព្ទ ទោះជានៅទីណាក៏ដោយ។ ”

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដំណាំក្នុងរោង

Trees are a valuable and important asset to our urban landscape. Garden Services offers year round commercial and residential services adhering to ANSI A300 tree pruning standards.
Service 3
service03

Garden Management System

With Landscop you can depend on consistent horticultural practices and excellent customer service. We provide lawn care services to meet the seasonal needs of your property.

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្រោចស្រព្វ

Trimming, pruning and vigorous growth and maintain a pleasing appearance, shaping branches to promote healthy, . A well-tended garden improves the attractiveness of your property.

Aquaponics Control System

If you want a sweet garden of flowers and fruit, Anything embarrassing hidden in the middle of text Lorem Ipsum available, we are the ones who will make them, . Sed get sit ame egestas, cursus felis quis.
Worked We Have Done

Feature Products

We have done more than 4 successful products, it is a big milestone. Let’s see what we’ve accomplished.

THE BEST QUALITY

Why Choose Us

We work hard to achieve our goal and beyond. We know our tools well and we specialize in what we do.

We Are Since 2019!

With 10 years+ experience in programming, we are focusing all our knowledge and experience on iOT for agriculture.

Our Commitment

Our expertise covers every aspect of programming and system development for effective management of all sort of farm. Teamed with local farmers, we are sure to provide effective solution for greater yield in farming.

image_box

Harry Ronnie

CEO Company

Request A Quote

  excellent work done

  Working Process

  Contact our office for a free quote! It is always good to have a rough idea on your budget at this stage to enable us to quote as necessary.
  1

  Consultation

  Before working, we always advise our customers
  about the options for customers to refer

  2

  Design & Work

  We will look into your farm and give you an idea of ​​how it will work

  3

  Complete & Maintenance

  Your loved farm will be warranted by us within 1 year of completion

  BLOGS & NEWS

  What's Going On In Our Blog?

  Contact our office for a free quote! It is always good to have a rough idea on your budget at this stage to enable us to quote as necessary.
  x

  Get A Quote